Happy Birthday Dorothy!
Google celebrates Brittish chemist Nobel prize winner Dorothy Hodgkin, credited with the development of protein crystallography.

Happy Birthday Dorothy!

Google celebrates Brittish chemist Nobel prize winner Dorothy Hodgkin, credited with the development of protein crystallography.